NAŠE SLUŽBY

Ponúkame Vám v rámci obehového hospodárstva stavebné technické riešenia budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, budovanie vodozádržných riešení, realizácia protihlukových opatrení realizovaných výstavbou ako aj predaj tepelných a akustických izolácii budov. Všetky riešenia spĺňajú zákonné požiadavky a sú overované aplikovaných výskumom. Na realizáciu technických riešení predovšetkým používame materiály, ktoré majú vyhotovenú analýzu životného cyklu LCA. Cena ponúkaných riešení zahrňuje aj cenu v rámci nákladov životného cyklu LCC.

Vegetačné strechy

Ponúkame Vám smart systémové riešenia pre vegetačné i modré ( s kačírkom) retenčné strechy. Ponúkame niekoľko typov skladieb, z ktorých si určite vyberiete skladbu vhodnú pre Váš projekt. Naše systémové riešenia majú inštalačnú výšku od 85 mm a váhu od 74 kg/m2 v plno nasýtenom stave. Uvedené skladby majú nameraný retenčný objem, súčiniteľ odtoku a stanovený čas odtoku. Pokiaľ by Váš projekt neodpovedal žiadnym z uvedených parametrov, naše technické oddelenie Vám pripraví súvrstvie na mieru.

Vegetačné steny


Exteriér PRO

Ponúkame Vám realizáciu vertikálnej exteriérovej vegetačnej steny vhodnej na fasádu domu pre zlepšenie vizuálu, kvality vzduchu a akustického komfortu. Vegetačná stena je dodávaná s výsadbou rastlín a automatickou závlahou. Spotreba vody je 0,5 l/m2. Váha začína od 70 kg/m2. Po zaslaní výmery Vám bude vypočítaná cena na predmetnú plochu. Cena obsahuje: konštrukciu, moduly, závlahu, rastiliny, dodávku a montáž.

Interiér PRO

Ponúkame Vám realizáciu vertikálnej interiérovej vegetačnej steny vhodnej na interiérové účely. Ide o samonosné panely s kvitnúcou zeleňou z izbových rastlín. Nástenné panely sú s vymeniteľnými rastlinami. Váha začína od 70 kg/m2. Po zaslaní výmery Vám bude vypočítaná cena na predmetnú plochu. Cena obsahuje: konštrukciu, moduly, závlahu, rastiliny, dodávku a montáž.

Environmentálne spevnené plochy

Ponúkame Vám environmentálne spevnené plochy predovšetkým z materiálov zo zhodnotených odpadov. Uvedené riešenia parkovísk, chodníkov, multifunkčných plôch, detských dopadových plôch a iných spevnených plôch majú za úlohu zabezpečiť retenciu dažďových vôd na území. Uvedené riešenia navrhujeme na základe vzájomnej komunikácie s Vami. Riešenie na mieru Vám vieme vyhotoviť aj s orientačnou cenovou ponukou do troch pracovných dní

POH Green

Retenčný systém spevnenej plochy so zatrávnením

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, bez nutnosti použitia obrubníkov. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou.

POH Mineral

Retenčný systém spevnenej plochy s vysypaním fr. 4-8

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, bez nutnosti použitia obrubníkov. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou.

POH Rock

Retenčný systém spevnenej plochy s betónovými kockami

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, bez nutnosti použitia obrubníkov. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou.

POH Haka

Spevnená plocha so systémom stabilizácie

Všetky prevedenia vrchnej vrstvy betónovej dlažby spevnených plôch sú zabezpečené staticky a dynamicky voči deformácii systémom stabilizácie. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená geotextíliou zachytávajúce ropné látky.

POH Urban

Retenčný systém spevnenej plochy z eko dlažby

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, nutnosť použitia obrubníkov. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou.

POH Urban design

Retenčný systém spevnenej plochy z design eko dlažby

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, nutnosť použitia obrubníkov. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou.

POH Cross

Retenčný systém spevnenej plochy z PVC dlažby

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, nutnosť použitia obrubníkov. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou.

Stabilizácia svahov

Stabilizujeme svahy rôznych sklonov systémovými riešeniami. Uvedené systémové riešenia, zastabilizuje pôdu, pred pôdnou eróziou. Neváhajte nás osloviť, vypracujeme Vám cenovú ponuku na stabilizovanie svahov napr. pri protipovodňovej ochrane, odvodňovacích rigolov, zosuvov pôd...

Dažďové záhrady

Realizujeme otvorené retenčné nádrže, známe ako dažďové záhrady, ktoré infiltrujú dažďovú vodu do podložia.

Rekonštrukčné práce

Ponúkame Vám rekonštrukčné práce interiéru a exteriéru. Rekonštrukcia spevnených plôch, sociálnych zariadení, maľovanie interiéru, údržba fasády, výmena okien a dverí, ....

Projekčná činnosť

Vieme pre Váš projekt zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie so smart prvkami zelenej infraštruktúry

Podpora pre projektantov

Neváhajte nás kontaktovať, ak máte potrebu konzultovať naše riešenia. Do 24h Vám po zaslaní požadovaných dokumentov vieme navrhnúť riešenie, ktoré bude obsahovať ekonomický - environmentálny - sociálny aspekt.

Vzdelávanie a poradenstvo

V oblasti vzdelávania a zvyšovania povedomia sa spoločnosť venuje vzdelávacím a poradenským aktivitám prispievajúcim k pozitívnym zmenám v oblasti klimatických zmien so zameraním na obehové hospodárstvo pre mestá, obce, investorov, developerov, MAS, projektových manažérov, architektov a projektantov. Obehové hospodárstvo spočíva v inteligentnom riešení spotreby obyvateľov s následnou opravou použiteľných zdrojov ich repasáciu a zároveň nakladanie s odpadom až po návrat surovín naspäť do hospodárstva a ich opätovné využitie vo výrobnom cykle už v podobe druhotných surovín.

Obrázky slúžia na ilustráciu, Zdroj: Internet