VZDELÁVANIE A PORADENSTVO

V oblasti vzdelávania a zvyšovania povedomia sa spoločnosť venuje vzdelávacím a poradenským aktivitám prispievajúcim k pozitívnym zmenám v oblasti klimatických zmien so zameraním na obehové hospodárstvo pre mestá, obce, investorov, developerov, MAS, projektových manažérov, architektov a projektantov. Obehové hospodárstvo spočíva v inteligentnom riešení spotreby obyvateľov s následnou opravou použiteľných zdrojov ich repasáciu a zároveň nakladanie s odpadom až po návrat surovín naspäť do hospodárstva a ich opätovné využitie vo výrobnom cykle už v podobe druhotných surovín.